ОБЩИ УСЛОВИЯ

www.beboshon.bg; „Фортуна 50“ ЕООД
(приети на дата, влезли в сила на дата)

ОБХВАТ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Настоящите Общи условия (наричани за краткост „Общите условия“) на „Фортуна 50“ ЕООД, ЕИК 205653765, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ж.к. „Градина“ бл.21, ет.2, ап. 9 (наричано за краткост „Дружеството“) уреждат отношенията по повод на продуктите, предлагани за продажба чрез уебсайта „www.beboshon.bg“ (за краткост „Уебсайта“), между следните лица:
между Дружеството и физически лица – посетители на Уебсайта (наричани за краткост „Потребителите“, съответно „Потребител“), създали своя регистрация чрез Уебсайта, независимо дали са заявили продажба на продукт, както и
между Дружеството и Потребители, които нямат създадена регистрация, до толкова, до колкото е възможно да възникнат правоотношения между тях във връзка с Уебсайта и продуктите на Дружеството.

В отношенията между Дружеството и Потребител Общите условия стават обвързващи:
след като Потребителят изрично се съгласи с тях чрез извършването на регистрация на Уебсайта; или, алтернативно
при възникване на правоотношение между Дружество и Потребител, който няма регистрация чрез Уебсайта, по повод или във връзка с разглеждане на Уебсайта от Потребителя.
В случай че поради непреодолима сила или случайно събитие, включително поради технически причини, регистрация на Потребител е приета от Уебсайта и е създадена без Потребителят да се е съгласил с Общите условия, ще се счита, че Потребителят е дал изричното си съгласие да бъде обвързан от тези Общи условия.
Всеки Потребител на Уебсайта се задължава да прочете, разбере и да спазва Общите условия при посещаване на Уебсайта, включително всички действия, извършвани чрез Уебсайта. В случай че Потребител не е съгласен изцяло или частично с Общите условия, Потребителят няма право да разглежда Уебсайта, включително всички действия, извършвани чрез него.
Със създаване на регистрация Потребителят декларира, че има навършено пълнолетие и не е поставен под ограничено запрещение. В случай че Потребителят е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, Потребителят декларира, че има всички необходими изрични и общи разрешения от своя попечител, за да използва Уебсайта, да получава услуги от Дружеството чрез него, както и да се задължи правомерно и да спазва Общите условия. Забранява се използването на Уебсайта от малолетни лица или лица, поставени под пълно запрещение.

ДЕФИНИЦИИ
УЕБСАЙТ: www.beboshon.bg, както и всички негови поддомейни, част от домейна второ ниво „beboshon“.
ПОТРЕБИТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛИ: физически лица, създали своя регистрация чрез Уебсайта, както и физически лица, които нямат своя регистрация, но преглеждат Уебсайта с цел покупка на Продукти или с цел придобиване на информация за Продукти
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Юридическо или физическо лице – производител на Продуктите, обозначен на етикета или на друго място на всеки Продукт.
ПРОДУКТ, ПРОДУКТИ: всички стоки, който са посочени в Уебсайта с характеристики и продажна цена.
ПОРЪЧКА: предложение за сключване на договор за покупко-продажба, съдържащо цена, адрес за доставка и конкретен Продукт, направено чрез Уебсайта, по телефон или чрез електронна поща.
ВАЛИДНА ПОРЪЧКА: Валидна е тази Поръчка, която съдържа коректен адрес за доставка, цена с ДДС и две имена на физическо лице, което да приеме поръчката.
НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ: Продуктите са налични, когато са маркирани като такива на Уебсайта и се намират в склад или друго помещение на Дружеството на територията на гр. София, Република България.
НЕНАЛИЧНИ ПРОДУКТИ: Продуктите не са налични, когато са маркирани като такива на Уебсайта или не се намират в склад или друго помещение на Дружеството на територията на гр. София, Република България.
ИНДИВИДУАЛНО ПОРЪЧАН ПРОДУКТ: Продукт, който е поръчан на база на индивидуално искане, съдържащо се в Поръчката на Потребителя, и който не се предлага от Дружеството поради ниско търсене или поради степен на индивидуализация, която не позволява разумно предлагане на неограничен кръг от Потребители.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Посочените цени за Продукт, транспортни разходи и други възможности за получаване на Продукт, представляват публична покана за отправяне на предложение. За избягване на всякакво съмнение, никоя информация, обявление, комуникация, новина, съдържание на Уебсайта и други подобни не може да се тълкува като публично предложение.
С отправянето на Поръчка Потребителят отправя предложение до Дружеството при условията и срокове, посочени в нея и в тези Общи условия.

ПОСТАВЯНЕ НА ПОРЪЧКА
Поръчката се поставя чрез натискане на бутона за поръчка на съответния Продукт, посочен на Уебсайта. В случай на съгласие от страна на Дружеството, поръчка може да бъде поставена и чрез електронна поща или по телефона.
След поставяне на Поръчката представител на Дружеството е задължен да я прегледа и да провери нейната валидност.
След оценка на валидността на Поръчката представител на Дружеството може да се свърже с Потребителя, поставил Поръчката, за потвърждение на нейната валидност.
В случай че Поръчката е невалидна, представител на Дружеството може да изиска от Потребителя да я допълни, съответно измени, за да стане валидна.
Дружеството изпълнява единствено валидни Поръчки. Невалидни поръчки се считат ненаправени и не пораждат задължения за Дружеството.
Поръчката е със задължение за плащане. Поръчката се заплаща чрез наложен платеж при получаването ѝ от Потребителя.

ЦЕНИ НА ПРОДУКТИТЕ
Цената на всеки Продукт е посочена на Уебсайта и е с включен данък добавена стойност, когато се доставя на Потребител в Република България.
Цената на Продукт, който ще бъде доставен в държава, различна от Република България, може да бъде различна в зависимост от размера на данъка добавена стойност за държавата, където следва да бъде доставен, съответно, ако данък добавена стойност следва да бъде начислен. Ако съществуват други фактори, които биха могли да изменят крайната цена, Дружеството ще информира потребителя и за тях в съответствие с тези Общи условия.
Цената на всеки продукт не включва разходи за доставка. Разходите за доставка се начисляват отделно съобразно населеното място, където следва да бъде извършена доставка.

СРОКОВЕ ОТНОСНО ПОРЪЧКАТА И ДОСТАВКАТА
Представител на Дружеството ще прегледа Поръчката за нейната валидност в срок от 1 (един) работен ден.
В случай че Поръчката е валидна, представител на Дружеството може да се свърже с Потребителя за потвърждение 1 (един) работен ден.
Продуктът или Продуктите, предмет на Поръчката, ще бъдат доставени в рамките на стандартния срок за доставка до конкретното населено място от куриер и допълнително 2 (два) работни дни. Срокът започва да тече от окончателното потвърждение на Поръчката от Дружеството.
Когато Потребителят е поръчал Неналичен продукт, сроковете за разглеждане, потвърждение и доставка на Продукта могат да бъдат по-дълги. В тези случаи Дружеството ще информира Потребителя за това изменение и ще пристъпи към поръчване на Неналичния продукт и доставката му на Потребителя след потвърждение от последния.

НОСЕНЕ НА РИСК. ДОГОВОР. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Рискът върху Продуктите в случай на тяхното погиване или повреждане се носи съгласно следните правила:
Рискът върху Продуктите при изпращането им към Потребителя се поема от Дружеството. В случай на погиване на Продукт или Продукти по време на транспорт от склад или помещение на Дружеството към Потребителя, Дружеството се задължава да изпрати нов Продукт или Продукти в изпълнение на договора за покупко-продажба.
В случай на връщане на продукт при надлежно спазване на процедурата по връщане рискът върху Продукта или Продуктите по време на транспорта се носи от Потребителя. В случай на погиване на Продукт или Продукти по време на транспорт от Потребителя към склад или помещение на Дружеството, Потребителят се задължава да заплати Продукта или Продуктите, като Дружеството не дължи тяхното заместване.
Договорът за покупко-продажба се счита сключен с потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството.
Собствеността върху Продукта или Продуктите се прехвърля на Потребителя с изпълнение на доставката.

ДОСТАВКА
Доставката се извършва по куриер или друг равностоен начин за доставка.
Потребителят е длъжен да посочи адрес за доставка, на който той ще получи пратка лично.
Потребителят се задължава да осигури достъп до адреса за доставка единствено на лица, които са упълномощени от него да получат Продукта или Продуктите.
Дружеството не носи отговорност за доставени и заплатени Продукти на лица, пребиваващи на адреса за доставка. Такива доставки се считат получени от Потребителя.
Потребителят се задължава да прегледа Продукта за явни недостатъци и наличие на всичките му аксесоари към момента на получаването му. В случай че такива недостатъци или липса на аксесоари са налице, Потребителят се задължава да откаже да получи Продукта и да уведоми Дружеството за отказа си.

ДОСТАВКА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Със съгласяване с настоящите Общи условия Потребителите разбират и се съгласяват, че посочените цени, срокове и условия се отнасят за доставки в рамките на Република България.
За доставки на Продукти извън Република България могат да важат други срокове, а крайната цена на Продукт да бъде различна от посочената чрез Уебсайта.
Когато доставката се извършва в друга страна членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария, крайната цена, която ще бъде дължима от Потребителя, може да бъде различна с оглед различния размер на данъка добавена стойност, ако е приложимо.
При поставяне на валидна Поръчка Дружеството ще информира Потребителя за крайната цена, сроковете и условията на доставка в конкретната държава.
В случай че Потребителят се съгласи, Дружеството ще извърши доставка на Продукта или Продуктите.
Сроковете, посочени в тези Общи условия, не започват да текат, докато Дружеството не потвърди съгласието си да извърши доставка в конкретната държава членка, както и докато Потребителят не изрази съгласието си с изменената цена, различните срокове или условия.
Когато доставката се извършва в друга държава, която не е членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и не е Швейцария, Дружеството отново ще информира Потребителя за конкретните цени, срокове и условия, приложими при Поръчка с доставка в посочената държава. Условията на чл. 24 се прилагат съответно.
Дружеството има право да откаже доставка на място извън Република България, ако това не противоречи на националното и европейското законодателство.

ОТКАЗ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителят има право да се откаже от договора за покупко-продажба без да посочва причина в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на Продукта или Продуктите.
При отказ от договора Потребителят е длъжен да заплати разходите по изпращане и връщане на Продукта или Продуктите, разходите за тяхното преопаковане, ако такива са възникнали, както и намалената стойност на Продуктите в следствие на нанесени вреди, ако такива са възникнали. Връщането трябва да бъде направено по същия начин, какъвто Дружеството е използвало за първоначалното доставяне или чрез куриерска поща.
Опаковката и търговския вид на Продукта е от изключително важност за Дружеството. При упражняване на отказа Потребителят се задължава да запази опаковката и търговския вид на Продукта в същото състояние, каквото Продуктът е имал при доставянето му на Потребителя, ако отказът е извършен, след като Потребителят е получил съответния Продукт, като се отчете необходимите действия за изпробване на Продукта.
В случай че опаковката е нарушена, включително разкъсана изцяло или частично или неразкъсана, но повредена по друг начин, който налага преопаковане, Потребителят се задължава да възстанови разходите на Дружеството за преопаковане на конкретния Продукт.
Опаковката е нарушена и когато Потребителят неволно я е разкъсал изцяло или частично по такъв начин, че същата опаковка не може да се използва повторно за доставяне в същия вид на друг Потребител.
Опаковка, повредена по друг начин, който налага преопаковане, ще се счита опаковка, за която са необходими допълнителни действия от страна на Дружеството, за да може да бъде доставена в същия вид на друг Потребител.
В случай че опаковката не е нарушена, но търговският вид на Продукта е нарушен по такъв начин, по който не може да се възстанови от Дружеството без Дружеството да понесе допълнителни разноски, Потребителят се задължава да възстанови разходите за възстановяване на търговския вид на Продукта.
С упражняване на правото си на отказ Потребителят носи отговорност за намалена стойност на Продукта, когато са нанесени вреди на Продукта, включително на неговата опаковка, причинени от изпробването му, различно от необходимото, за да може Потребителят да установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на Продукта.
Нанесени вреди са налице, когато:
Търговският вид на Продукта е нарушен, включително:
Продуктът е разшит, скъсан или по друг начин повреден;
Продуктът е замърсен или зацапан, независимо дали е отстранимо или не;
Продуктът е с намалена стойност поради други причини в следствие на умисъл или груба небрежност на Потребителя при негови действия или бездействия.
Вредите се считат нанесени от Потребителя и когато са нанесени от други лице, на което Потребителят е предоставил достъп до Продукта или достъпът е получен в следствие на груба небрежност от страна на Потребителя.
Потребителят се задължава да пази Продукта и да ограничи изпробването му до най-необходимите за това действия.
Потребителят се задължава да изпробва Продукта на сухо място далеч от влага и при температура, възможно най-близка до стайната или до температурата, при която следва да се употребява Продукта, ако такава е посочена. В случай че Продуктът има други специфики за неговото съхраняване и/или изпробване, Потребителят се задължава да ги спази надлежно при изпробването.
Когато Продуктът съгласно целта си следва да бъде поставен върху тялото или отделна негова част, Потребителят се задължава да спази високо ниво на хигиена.
При всяко положение Продуктът следва да бъде изпробван най-малкото при условия, при каквито би се използвал в рамките на търговски обект.
В случай на нанесени вреди на Продукт, който е получен от Потребителя, Потребителят се задължава да уведоми Дружеството незабавно след нанасяне или установяване на вредите.
В случай че Дружеството получи Продукт, на който са нанесени вреди, при получаване на Продукта обратно от Потребителят Дружеството ще състави протокол, който ще съдържа описание на вредите. Протоколът може да съдържа и информация за намалената стойност на Продукта, ако може да бъде установено при съставяне на протокола.
След установяване на намалената стойност на Продукта Дружеството има право да прихване последната със сумата, заплатена от Потребителя, която Дружеството следва да върне. Дружеството се задължава да установи каква е намалената стойност на Продукта в рамките на 2 (два) работни дни от получаването.
Продукти с нарушен търговски вид, които налагат разходи за Дружеството, по-големи от 60% от цената на Продукта без ДДС, или изискват такива поправителни действия, след които продажбата им може да орони престижа на Дружеството (например: пране, частично зашиване, частично залепване и прочие), се считат унищожени и са без стойност за Дружеството.
Потребителят не може да упражни право на отказ от договора за покупко-продажба, когато Продуктът се счита унищожен.
Потребителят не може да упражни право на отказ от договора за покупко-продажба, когато Продуктът е индивидуализиран за Потребителя на основание на поставената от него Поръчка, включително:
Продуктът е щампован и/или оцветен въз основа на Поръчката;
Продуктът е изменен, включително стеснен, разширен или и двете на различни места от Продукта;
Продуктът е поръчан от Производителя на база на Поръчката като Индивидуално поръчан продукт;
Отказът се извършва, като Потребителят изпрати изрично и недвусмислено волеизявление към Дружеството чрез писмо с обратна разписка.
Дружеството има право да изиска доказателства от Потребителя относно неговата самоличност.
Отказът може да бъде в свободен текст, който дава възможност на Дружеството да идентифицира Потребителя
Отказът може да бъде и чрез попълване на стандартен формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите, който съдържа (ненужното не се включва или се зачерква):
До (името на Дружеството, неговият географски адрес):
С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга
Поръчано на*/получено на*
Име на потребителя/ите
Адрес на потребителя/ите
Подпис на потребителя/ите (когато формулярът е на хартия)
Дата

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗА
Когато Потребител е упражнил правото си на отказ от договора за покупко-продажба, Дружеството възстановява всички суми, получени от Потребителя не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е било уведомено за решението на Потребителя да се откаже от договора. Срокът не започва да тече, докато Дружеството не получи Продукта или Продуктите обратно от Потребителя или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил Продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Дружеството ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалното плащане, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
В случай на нанесени вреди на Продукта, включително нарушена опаковка и нарушен търговски вид, и транспортни разходи, които ще се понесат от Дружеството в следствие на действията на Потребителя, Дружеството има право да прихване задълженията на Потребителя към Дружеството със задължението на Дружеството към Потребителя за връщане на платената сума.
В случай че Потребителят се е отказал от договора за покупко-продажба преди да заплати цената на Продукта или Продуктите, но са нанесени вреди от Потребителя на Продукта, Потребителят се задължава в 14-дневен срок, считано от датата на отказа, да заплати на Дружеството съответните разходи за преопаковане, възстановяване на търговски вид и транспорт, ако разходите за последния не са били понесени от Потребителя при изпращането на Продуктите, съответно намалената стойност на Продукта.
В случай че Потребителят е упражнил право на отказ, когато такова право не съществува за него, включително когато Продуктът не може да бъде върнат на Дружеството, и е изпратил един или повече Продукти на Дружеството, Дружеството връща Продуктите обратно на Потребителя за негова сметка до поискване от Потребителя. Потребителят дължи възстановяване на всякакви разходи, понесени от Дружеството в този случай.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Влизането в сила, изпълнението, изменението, недействителността, унищожаемостта, прекратяването и всички други въпроси, свързани с Продуктите, с Уебсайта или с отношенията между Потребителите и Дружеството, ще се регулират от законодателството на Република България.
В случай на възникнали спорове Потребителят и Дружеството се задължават да ги разрешат помежду си чрез взаимно разбирателство. В случай че съгласие не бъде постигнато, компетентни да решат спора ще бъдат българските съдилища.
Всеки Потребител може да подаде жалба, в случай че счита правата си за нарушени. Жалбата се подава до Дружеството на посочения по-горе адрес на управление.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Дружеството има право да изменя Общите условия без предварително известяване на Потребителите. За Потребителите измененията ще влязат в сила, след като бъдат известени за настъпилото изменение.
След изменение на Общите условия Дружеството може да уведоми Потребителите чрез посочените от тях при регистрацията електронни адреси, че е настъпило изменение в Общите условия. В този случай Потребителите се задължават да прегледат изменените Общи условия. С получаване на уведомлението Потребителите се считат известени.
Потребителите се задължават да преглеждат Общите условия, публикувани на Уебсайта при извършване на всяка Поръчка. В случай че Общите условия са изменени след извършване на регистрация от Потребител, с поставяне на Поръчка Потребителят декларира, че се е запознал с Общите условия и е известен за настъпилото изменение.
В случай че Потребител не е съгласен с измененията, Потребителят се задължава да не поставя Поръчки, както и да заличи своята регистрация в Уебсайта чрез достъпване на регистрацията и изтриването ѝ.